به ياد سيصد و شصت روز مظلومانه زندانی شدن استاد ايليا

Monday, August 16, 2010

نکته 136- روش «پُرچه» در برنامه ریزی


این روش که یکی از ابداعات استاد ایلیا (میم) در حوزه تفکر کاربردی است ، شامل پرسش های متعددی است که با «چه» شروع می شود و از همین رو «پُرچه» نامیده شده است. این پرسش ها به قرار زیر است

1- چه هدفی؟ وضعیت مطلوب چیست؟ ( یا ) برای چه هدفی لازم است برنامه ریزی شود؟ ( یا ) چه نتایجی مورد نظر است؟

2- چه مشاورانی؟( یا ) بهترین مشاوران برای طرح این برنامه چه کسانی هستند؟

3 - چه روشی؟ چگونه می توانم به نتیجه برسم؟ ( یا ) چگونگی اجرای کار ؟ ( یا ) چه روشی عمل کنم ؟ ( یا ) چطوری ؟

روش های مختلف را در نظر بگیرید و بهترین روش را انتخاب کنید.

4- چه خطراتی؟ چه خطراتی در کمین است ؟ ( یا ) چه تهدیداتی وجود دارد ؟

5- چه کارهایی؟ چه کارهایی لازم است انجام دهم؟

6- چه امکاناتی؟چه امکاناتی دارم و چه امکاناتی لازم است؟

7- چه زمانی؟ زمان‌بندی برنامه چیست؟ ( یا ) برنامه در چه زمانی باید انجام شود؟ ( یا ) بهترین زمان برای اجرای برنامه چه وقت است ؟

8- چه مکانی؟ برنامه در چه مکانی باید انجام شود؟ ( یا ) برای اجرای برنامه چه مکانی (مکان هایی) لازم است ؟( یا ) قسمتهای مختلف برنامه در کجا باید انجام شود؟

9- چه کسی؟ در ارتباط با برنامه چه کسانی نقش دارند و نقش آنها چیست؟ ( یا ) حضور چه کسانی در اجرای برنامه لازم است ؟ ( یا ) چه کسانی می توانند کمک کنند ؟

10- چه حدودی؟ محدوده های برنامه کدام است؟ ( یا ) خطوط قرمز برنامه کدام است ؟ ( یا ) چارچوبهای اجرایی برنامه چیست ؟ ( یا ) نبایدها کدام است؟

11- چه سؤالات و ابهاماتی؟ چه سؤالات دیگری به موضوع وارد است؟

12- چه ترتیبی؟ برنامه بر اساس چه نظمی انجام شود؟ ( یا ) الویت‌های برنامه و روند اجرایی آن چطور باشد؟


سایر پرسش هایی که در برنامه های پیچیده تر به کار می رود عبارتند از:

چه موانعی؟

چه احتمالاتی؟

چه تجاربی؟

چه حداکثر کارایی هایی؟

چه مراحلی؟

چه ضمانت های اجرایی؟

چه نقص هایی؟

چه آزمون هایی؟


منبع

http://fa.wikipedia.org/wiki/پیمان_فتاحی


No comments: